Haber arşivi

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi”Tek Merkezde iradeleşen Faşizmin Yeni Yüzüdür.Türk Hakim Sınıflarının Devleti;Faşist Karakterine Uygun Yeniden Yapılandırılması Olan Başkanlık Sistemi.“Anayasa Paketi”,”TC” nin yaşadığı rejim krizinin sonucudur.Bu zifiri karanlığ

---“Cumhurbaşkanlığı Sistemi”Tek Merkezde iradeleşen Faşizmin Yeni Yüzüdür.Türk Hakim Sınıflarının Devleti;Faşist Karakterine Uygun Yeniden Yapılandırılması Olan Başkanlık Sistemi.“Anayasa Paketi”,”TC” nin yaşadığı rejim krizinin sonucudur.Bu zifiri karanlığa direnmek Geleceği kazanmanın tek yoludur.Faşizmin tüm kuşatma ve baskılarına karşın,en geri olanakları,ilerici toplumsal muhalefetin umudu haline getirerek,sokakları,fabrikaları,anfileri,köyleri,direniş merkezleri haline getirmek,faşizmin sonuç almasının önünde barikat olacaktır.Bu süreç, ezilen ve sömürülen halklarımıza gerçek kurtulu

EKİM DEVRİMİ 100 YAŞINDA...

1917–2017
Rusya‘da Büyük Sosyalist
Ekim Devrimi‘nin 100. Yılında:
İNSANLİĞA YENİ EKİMLER GEREK!

7 Kasım 1917’de savaş gemisi Aurora’nın burjuva hükümetinin merkezi konumunda olan çarlığın Kışlık Sarayı’na yönelen top atışları dünya tarihinde yeni bir çağın başladığını ilan ediyordu: Emperyalizme karşı proletarya önderliğinde devrimler çağı!

DHKP/C Dersim’de10 Gerillasının Kayıp Olduğunu Duyurdu.Dersim’de Gerillaların Kaldığı Bir Sığınağın 7 Kasım 2016 Günü Bombalanması Sonucu Sığınakta Bulunan Gerillalarla irtibatın Kesildiğini Ve Bir Kısım Gerillanın Yaşamını Yitirmiş Olabileceğini Duyurdu

---DHKP/C Dersim’de10 Gerillasının Kayıp Olduğunu Duyurdu.Dersim’de Gerillaların Kaldığı Bir Sığınağın 7 Kasım 2016 Günü Bombalanması Sonucu Sığınakta Bulunan Gerillalarla irtibatın Kesildiğini Ve Bir Kısım Gerillanın Yaşamını Yitirmiş Olabileceğini Duyurdu.DHKC Açıklama 468, 17 Ocak 2017(Dersim’de Şehit Düşen Gerillalarla İlgili Yeni Açıklama)DHKC, Dersim’de 10 gerillasının kayıp olduğunu duyurdu | Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKC) yaptığı bir açıklamayla Dersim’de 10 gerillasının kayıp olduğunu duyurdu .DHKC Dersim’de gerillaların kaldığı bir sığınağın 7 Kasım 2016 günü bombalanması s

Okurlarımıza ve devrimci demokratik kamuoyuna :Halkın Günlüğü Gazetesi yayınların çıkmamasına dair kısa bir açıklama

---Okurlarımıza ve Devrimci Demokratik Kamuoyuna :Halkın Günlüğü Gazetesi Yayınların çıkmamasına Dair Kısa Bir Açıklama Yayinladi *** Halkın Günlüğü Org Site'sinden Günlük ve Siyasi Gelismeleri Takip Edelim . Kaynak : Halkın Günlüğü Org
-- Ezilenlerin haklı ve meşru mücadelesinin basın cephesinden önemli devrimci mevzilerinden biri olan gazetemiz Halkın Günlüğü faşist iktidarın bütün engelleme ve saldırılarına karşı yoluna teredütsüz olarak devam etmektedir.

Devrimci Kamuoyuna

Devrimci Kamuoyuna!

Komünist BİRLİK Yeniden İnşaa Komitesi'den Zorunlu Bir Açıklama

TDH nin içinden çıkan ve dünyadaki komünist hareketin bir kolu olan örgütümüz 1995 in bir mayısından bu yana 21 yılı geride bıraktı. İlk çıkışından bu yana komünizm tarihinin bilimsel ve devrimci özüne bağlı kaldı. Ne kendisini olduğundan fazla abarttı ne de küçümsedi.

İlk çıkışında belirttiği gibi “gözlerimizin önünde akan kendiliğindenci sürece bilinçli müdahalede bulunacak” iradesini göstermiş ve bunun ilk adımını ideolojik ve politik alanda küçük burjuvaziyle hesaplaşarak arınma, aşma ve saflaşma ilkesiyle sürdürmüştür. Ve halen Komünist Birlik bir çok olumsuzluklara rağmen kendi sürecinde ve kendi gündeminde ilerlemektedir.

KB in ilk çıkışında deneme yanılma yoluyla ilerlediği ilk bir kaç yılda hatalı bir pratik sürece girmiş olsalarda her zaman siyasal gündeminde TDH nin yetersizliklerini ortaya çıkarmak ve onu aşacak tutarlı pratik bir faaliyetle teorik kopuşu gerçekleştirmekti.
Bunun için;

a- Sovyetler Birliği deneylerinden dersler çıkarmak ve sosyalizm sorununda toplumsal geçişlerin rolünü ortaya koymaktı. Sosyalizmden komünizme geçiş ve “geriye dönüşler” sorununda tarihsel bir metodolojik yaklaşımını açıklamak ideolojik inşaa ve eş zamanlı pratik faaliyetlerle örgütsel inşaanın temellerini sağlamaktı.
Bunun için tüm komünizan hareketler ve devrimci demokrat hareketlerle siyasal bağ geliştirmek ve karşılıklı etkileşimin yolunu açmak koşuluyla kadrosal çalışmalara yönelmekti. (Ki bu doğrultuda TDH den çeşitli düzeylerde kadrosal birikim sağlanmıştı. -Tkpml/Hareketi, TKİH, TDKP, STP, Ekim, Kawa vs.)

b- Siyasal yönelim ve ideolojik inşanın programatik bir sorunla eş zamanlı geşişmesi gerektiğine dair çevreden örgüte, örgütten partiye doğru bir çalışma öngörülmüş

c- Bu çalışmaya bağlı olarak devletin yapısı ve yeni nitelikleri üzerinden devrimci kitle çalışmasının yönünü belirlemiş

d- Parti ve örgüt sorununun tartışılması ve yeni parti manifestosunu yazılması vs gibi bir dizi konularda iç tartışmalar yaşamış ve buna uygun pratik adımlar geliştirmiştir.

Kuşkusuz 1995 ve sonrası yıllar Komünist Birlik'in kendi temelini attığı yıllar olsada esas attığı temel ideolojik alanda TDH nin bazı temel teorik konuları tartışır duruma gelmesine yol açmış ve ön açıcı olmuştur.

Komünistlerin birliği "zorunluluğunun" kendisini açığa çıkardığı 1988 ile 1995 yıllarında Komünist Birlik Eşgüdüm Komitesinin başarısız deneyimi ve yanısıra Komünistlerin birliği hedeflenen örgütlerinin iç yayın organlarında ve özellikle "Birlik İradesi" adlı iç tartışma yayın organlarının ortaya çıkardığı yaratıcı atmosfer, devrimci örgütlerin niteliklerini sorgulamaya ve komünistlerin birliğine katkı sunmaya önemli bir mihenk taşı olmuştur.

Sürecimizin başlamasında ve gelişmesinde o dönemin öncü kişilerin deneyimi önemli oranda etkili olsada esasında konjektürel durum ve ülke koşullarının yeni bir sürecin eşiğinde olmasıyla yön bulmuş ve gelişmiştir. Özellikle o özgün süreçle birlikte kişilerin rolü öne çıkmıştır.

Şerda Lesar ve bir kaç yoldaşının üzerine binen çalışmalarda kişilerin insiyatifi gelişmiş ve süreç kişilerin hareket tarzına bağlı inişli çıkışlı bir yola girmişti. Kişiler, belirli tarihsel kesitte belirli roller üstlenirler ve bu rollerin koşullarla karşılıklı beslenmesi ile özel bir durum yaratır. Komünizm davasında koşullar kişileri öne çıkarmış olabilir. Ancak kendiliğindenci sürece bilinçli müdahale o koşullarla düşüncelerin gelişimini aynı parelelde açığa çıkarır. Ki zamanla gerekli kollektif koşulların olgunlaşması kazanılan düşüncelerin kişilerden çıkmasına ve kaçınılmaz olarak kolektifin genel düşüncesine doğru bir sonuca yol açmasına neden olmaktadır/olmuştur.

Aynı dönemde kişilerin başarıları ve hataları her türlü gelişmelere açık duran kollektifi etkilediği gibi kollektifin yapısınıda bozucu bir rol üstlenebilmektedir. Buna değinmemizin sebebi, komünist kollektifin azdan çoğa doğru karakteristik yapısını etkilemesini göz ardı etmeden sadece kollektife örnek olması açısındandır.

Açıkca KB o dönemde Ş.Lesar yoldaşın etkisindedir. Kişilerin hatalarıyla gurubun özdeşlik kazanması oluşum sürecini uzun bir zamana yaymakta ve bu durum gurubun kendi hatalarına karşı düzeltici işleyişini geciktirmekte zamanla bu hatalı durumdan kurtulmasını da geciktirmektedir.

Kişilerin grubun üzerinde etkili olması kişilerin yüksek kapasitesinden değil, gurubun etkisiz ve kapasitesiz olmasındandır. Gurup adına tüm yazılı ve sözlü işlemleri üstlenen kişilerin davranışı gurubu temsilen belkide önemli başarılar elde etmesine yol açıyordur. Ancak grubun gelişmesinide bir o kadar etkisizleştiriyor ve gurupsal çalışmanın gelişmesinide zayıflatıyor

İşte bu noktada TDH ve komünizan hareketinin bizleri yeterince tanımaması “arınma, aşma ve saflaşma” sürecinde yer alan Komünist Birlik'in kendi özgün koşulları ve bu koşulların etkisiyle sürdürdüğümüz komünist çalışmalarda sınırlı sayıdaki kadrolarımıza ve taraftarlarımıza yansıyan dayanılmaz pratik hataları ve etkisini anlamaya ve göstermeye neden olmuştur. Bu durum bizleri kendi özel tarihimizin gerekli ve zorunlu bir sonucu olarak bir dizi kararlar almamıza yol açmış ve yeniden bir düzenleme çalışmasına sefk etmiştir.

Ş.Lesar döneminin olumlu yönleri;

*- Komünist kitle çizgisinin zemini konusunda TDH den ayrım cizgilerini ortaya koyması

*- Sosyalizm sorunlarında kapitalist üretim ilişkilerin gelişmişlik düzeyi ile üretim tarzındaki gelişmişliğine bağlı bir sorun olduğuna dair tespitler ve bunun ışığında sosyalizmden komünizme geçiş sorunlarında temel ayrımların belirtilmesi ve değer yasalarının yeniden ele alınması

*- Emperyalizm sorununda leninist emperyalizm tezinden ve tespitlerinden ayrı bir ek olarak kapitalizmin niteliklerindeki değişim ve çağ tespitinin yeni baştan ele alınması ve bu abağlamda

a- Emeğin içyapısında devrimin analizi (Elektronik emeğin ortaya çıkışı.)

b- Aynı şekilde buna paralel olarak gelişen kapitalist iletişim ve ulaştırma teknolojisindeki devrimin analizi

c- Yeni genel işbölümünün ortaya çıkışı (Sanayi ile bilimin birbirinden ayrılma sürecine girmesi)

d-Üretimin dünya ölçeğinde yoğunlaşması ve birleşik tekeller ve birleşik pazarların rolü üzerine tezlerin geliştirilmesi

*- Sömürgecilik ve ulusal sorununda emperyalizmin günümüz koşullarındaki durumuna ilişkin yeni özelliklerine uygun temel tezlerin ortaya konulması

*- Sınıf savaşımının tarihsel perspektiflerinden ayrı ve yeni konumunun ele alınması ve proleterya tanımının yeni baştan ele alınarak bu doğrultuda tartışmaların açılması

*- Gerek emperyalistler arasında gerekse de burjuvazi ve emekçi sınıflar arasındaki savaş biçimininin İç savaş biçiminde ortaya çıkması. Özel Savaş, kontrollü savaş vs denen emperyalist savaş biçimlerinin konvansiyonel savaştan iş svaşa göre değişmesi

*- Örgüt ve parti sorununun klasik anlayıştan farklı olarak bu sorunu yeniden ele alınarak yeni tipte bir komünist parti modelinin tartışılması ve ortak bir dilin oluşması vs gibi konuların tartışılması ile teorik temelimizin gelişmesine önemli katkıları olmuştur.

Buna rağmen yukarıdaki katkılar kolektif tartışmaların sonucunda gelişen ve tek bir kaleme yansıyan katkılardır

Ş. Lesar döneminin hataları;

1- Çevresel örgütleme ve yerel feodal (dost, ahbap) pratiğine girilmesi ve biribirnden bağımsız çevreciklerin oluşması

2- PDK (Proleter Devrimciler Koordinasyonu) çalışmasının siyasal karar mekanizmasını denetimsiz bırakılması ( "Sabotaj"-2001 özel broşür-)

3- Önce amatörce sürdürülen ve sonrasında 1999 yılının sonunda feshedilen PDK çalışması sonucunda Komünist Birlik çalışmasına acemi ve yetersiz kişilikleri tekrarından öne çıkararak yer verilmesi.

4- YO ve MO çalışmalarına gereken önemin verilmeyişi ve bu doğrultudada atılan adımların yarım kalması

5- Somut yeni gelişmeleri soyut kavramlarla izah edilmesi ve soyutluğun cazibesiyle teorik gelişmemizin kavramsal iç bütünlüğünün ve niteliksel yapısının bozması.

6- Kadrosal düzeyde komünizm düşüncesinin zorunlu gereği olan kollektif davranış tarzına özel önem verilmesine rağmen davranışta kişisel düzeydeki ilişkilerle "yapı adına durumun idare edilmesi" ve bunun sonucunda gelişen disiplinsiz, anarşizan küçük burjuva karakterlerin öne çıkarılarak gevşek bir yapının gelişmesi.

7- Poroleter Devrimciler Koordinasyonu sürecinin eleştirel değerlendirmesi kısmen yapılmasına rağmen ( Sabotaj adlı broşür ve Komünist Kadro beşinci sayı) özellikle Komünist Birlik'in geçmişine dair derli toplu eleştirel bir değerlendirmesinin yapılamayışı

8- Geçmiş örgütsel alışkanlıkların yanlışlıkları bilinmesine rağmen aynı alışkanlıkların devam etmesi (özellikle baştan itibaren sürecimizi bir dönem için omuzlayan ve zamanla bir kısmının çalışmalardan uzaklaşan TKPML Hareketi ve TKİH kökenli yoldaşların eleştirilen yanlışları kabul etmelerine rağmen bu yanlışlarda devam etmeleri.-Bakınız K.Kadro özel s.5 2007 tarihli "sürecimizi doğru kavrayalım" adlı yazı ve 2008 de "gecikmiş bir eleştiri" başlıklı yazı ve bu yazıya haziran 2016 tarihli "gecikmiş bir eleştirinin anlamı varmı?" ek yazı )

9- İdeolojik düzlemde komünist teorinin temel ilkelerinden sapmaya yol açan bir alanın ... ... açılması ki en önemli kısım burasıdır. (konuya ilişkin Komünist Birlik özel sayı adıyla ... ... basılan korsan yayın da ele alınan "protekya sınıfının doğuşu" adlı yazı ve bu adı geçen yazıya yönelik hem etik hemde ideolojok/politik eleştirilerimize yanıtın verilemeyişi)

10- Yukarıdaki tüm sorunları çözmek için genel toplantı önerilerimizin sürekli özel sorunlar nedeniyle ertelenmesi ve sorunların çözümüne yönelik isteklerimizin zamana yayılması

Esasında 1992 yılında düşünce olarak beliren ve 1995 yılında girişilen komünist örgütün inşaa sürecinde üç belirgin dönem olmuştur. 1995 tarihinde başlayan çevresel pratik dönem, 2001 den 2007 ye kadar kurumsallaşma ve merkezileşme çalışmaları ve o tarihten bu yana süren yeni bir komünist manifesto ve parti programı süreci

Yukarıda her iki yönüyle ele aldığımız değerlendirmeler ışığında tüm aşamalarında temel hatalar ve yanlışların yaşandığı tarafımızca tüm detaylarıyla aşikardır. Özellikle komünist Parti ve manifesto sürecinde akıl almaz yanlışlar ve hataların yol açtığı aşınma ve giderek silikleşme dönemi bu çalışmaya emek harcamış biz komünistlerin sabrını fazlasıyla zorlamış ve yeni düzenleme kararları almamıza yol açmıştır.

Altı aylık ÖDÇ çalışmalarımız sonucunda gerek yazılı ve gereksede sözlü geriye çekme kararımızı Ş.Lesar'a iletmiş ve eski gevşek ve disiplinsiz çalışma tarzına yönelik aldığımız karara karşı itiraz hakkının olacağını belirtmiş ve bu mühletin sonucunda olumlu bir davranış gösterdiği taktirde birlikte çalışmaya açık kapı bırakacağımızı olumsuz bir davranış durumunda ise durumunu /konumunu kamuoyuyla paylaşacağımızı bildirmiştik.

Aradan dört ay geçmesine rağmen hala bir yanıt alamadığımız gibi yatay yollardan kollektifimize (yeniden inşaa) karşı tavırlar geliştirdiğini görmekteyiz. Bu nedenlerden ötürü gidişattan rahatsız olan komünist öznelerimizin çoğunluğu kararıyla Ş.Lesar'ın ve çevresinin Komünist BİRLİK çalışmasıyla ilişkisini kesmiş bulunuyor ve tüm bu nedenlerden ötürü bu yazıyı devrimci kamuoyuyla paylaşmayı gerekli görüyoruz
Artık çevreci dönem ve kişilere verilen rollerin dönemi kapanmıştır.

Taraftarlarımıza ve devrimci kamuoyuna!

Zayıf bir çalışmayla devam eden çevreci Komünist Birlik sürecini sona erdirmiş ve bu doğrultuda yeni bir formatla Komünist Birlik'i gerçek ve asli unsurlarıyla yeniden düzenlemiş bulunuyoruz. (TKP/ ML hareketi'nin devrimci ve yenilikçi geleneği, TDKP nin partili geleneği)

Bilimsel ölçütlere göre hak ve ödev bütünlüğü çerçevesinde sorgulayıcı ve geliştirici kollektif bir disiplinle ancak ve ancak dar, kalıpçı, eski ve çevreci yapıyı dönüştürmek mümkündür.

Tüm konjektürel ve yerel ekonomik politik şartlar bizden yana gelişiyor. Bu nedenle iç sağlamlık ve komünist homojenleşmeyi temel alarak daha sosyal, daha dışa dönük bir süreci başlatmış bulunuyoruz

Uzun yıllara dayanan teorik ve pratik birikimlerimiz sonucunda kronik çevreci anlayışa son vererek yaygın ve örgütsüz kitle ilişkilerimizin bizleri her zamankindan daha fazla sahiplenmeye çağırıyoruz.

Yaşadığımız koşullarda Komünistlerin Birliği, temel tarihsel ilkeler ışığında her dönemden daha fazla değer kazanmıştır. Gerek ülkede ve gereksede yurtdışında yaşayan tüm taraftarlarımız ve ilişkilerimizin Komünist Birlik etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz.

Bilimsel üretim toplumu tarihin her döneminden daha fazla bize yakındır.
Sömürü tarihi son bulacak büyük insanlık kazanacaktır.

Aralık 2016
Komünist Birlik Yeniden inşaa Komitesi

ADHF-Almanya Demokratik Haklar Federasyonu’dan 15 Ocak 2017'de Berlin'deki Büyük Sosyalizm Yürüyüşü’ne Çağrı.“Roza Lüksemburg,Karl Liebknecht ve Lenin mücadelemizi aydınlatmaya devam ediyor

--ADHF-Almanya Demokratik Haklar Federasyonu’dan 15 Ocak 2017'de Berlin'deki Büyük Sosyalizm Yürüyüşü’ne Çağrı.“Roza Lüksemburg,Karl Liebknecht ve Lenin mücadelemizi aydınlatmaya devam ediyor!
--- 15 Ocak 2017 .Saat:10.00.Adres:U Bahnhof Frankfurter Tor
---ADHF - Almanya Demokratik Haklar Federasyonu yazılı bir açıklama yaparak tüm üye ve taraftarlarını 15 Ocak’ta Berlin’de yapılacak olan Büyük Sosyalizm Yürüyüşü ‘ne davet etti

SSCB’DE KAPİTALİZMİN RESTORASYONU VE MÜLKİYETİN KARAKTERİ…

http://hasanozan62.blogspot.com
SSCB’DE KAPİTALİZMİN RESTORASYONU VE MÜLKİYETİN KARAKTERİ…
Bilindiği gibi, yeni tip burjuvazi ve modern revizyonizm, açık burjuva kimliği ve burjuva ideolojisi ile, “biz sosyalizmi tasfiye ederek kapitalizmi ve emperyalizmi kurmak istiyoruz” diyerek ortaya çıkamazdı ve çıkmadı da. Yaptıkları her şeyi, sosyalizm ve komünizm adına yaptılar. Bir yandan eski sosyalist biçimleri korurken, öte yandan da kaçınılmaz olarak bu biçimleri de bozarak, kirleterek kapitalizme yöneldiler.

DEVRİMCİ DEMOKRATİK KAMUOYUNA:ADHK(Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)ADHF (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu)ADHF(Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu) -- Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyasında faşist Türk devletinin saldırıları öylesine bir b

---DEVRİMCİ DEMOKRATİK KAMUOYUNA:ADHK(Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)ADHF (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu)ADHF(Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu)
-- Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyasında faşist Türk devletinin saldırıları öylesine bir boyut kazanmıştır ki,başta Kürtler olmak üzere sol-sosyalist ve tüm devrimci dinamiklere karşı tam bir vahşet boyutunda bastırma ve adeta sürek avı başlatılmıştır . KAYNAK : HALKIN GÜNLÜĞÜ ORG

Katledilişinin 10. Yılında HRANT DİNK`İ BERLİN`DE ANIYORUZ

Katledilişinin 10. Yılında HRANT DİNK`İ ANIYORUZ
Anlässlich des 10. Todestages GEDENKEN WIR HRANT DINK

19.01.2017 Perşembe / Donnerstag, Saat 18:00 Uhr
Kottbusser Tor, Berlin-Kreuzberg

Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde, yani bundan tam 10 yıl önce yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesi önünde katledildi. Onlar saldırmaya, yok etmeye ve suç işlemeye devam etseler de, bizler de bu cinayetin aydınlatılması gerektiğini yılmadan haykırmaya, onun anısına ve davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Sayfalar